kodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulai
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி kodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulaikodukkulai

வியாழன், 3 பிப்ரவரி, 2011

கணினி கலைச் சொற்கள்

adaptor - பொருத்தி
add-on - கூட்டு உறுப்பு
amplifier - பெருக்கி, மிகைப்பி
analog - ஒப்புமை
animation - அசைவூட்டம்
assembler - பொறிமொழியாக்கி
compile - தொகு
dial-up - அழை, சுழற்று
direct data entry - நேரடித் தரவுப் பதிவு
disable – முடக்கு
disclaimer - உரிமைத் துறப்பு
disk duplication - வட்டு நகலாக்கம்
display - காட்சியகம்
ink jet printer - மை பீச்சு அச்சுப்பொறி
integer - முழுஎண்
keyboard - சாவிப் பலகை
monitor - திரையகம்
server - சேவையகம்
string length - சர நீளம்
suffix - பின்னொட்டு
superconductor - மீக்கடத்தி
synchronization - ஒத்தியக்கம்
system loader - அமைப்பு ஏற்றி
system loader - அமைப்பு ஏற்றி
systems security - அமைப்புக் காப்பு
tab - தத்தல்
tag - அடையாள ஒட்டு
task - பணிக்கடம்
task panel - பணிக்கடச் சட்டகம்
virus - நச்சுநிரல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக